Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Mennicy Małopolskiej


ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

SPRZEDAJĄCY: TESORI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Rakowicka 10B, 31-511 Kraków, NIP 676 248 95 63

REGULAMIN Niniejszy regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług przez Mennicę Małopolską w ramach Sklepu.

TOWAR Opakowana sztabka/sztabki złota oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

UŻYTKOWNIK Kupujący zarejestrowany w bazie użytkowników Sklepu.

KUPUJĄCY Użytkownik, który składa zamówienie na zakup wybranego Towaru.

KONSUMENT Użytkownik będący osobą fizyczną nabywający Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

SPRZEDAJĄCY Podmiot prowadzący Sklep MM Mennica Małopolska Jan Raczyński dokonujący sprzedaży Towarów.


ARTYKUŁ 2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedaż Towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem Internetu umowy sprzedaży.

2.2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz wpłatę całości kwoty zamówienia na konto Sprzedającego. W przypadku, gdy pieniądze nie zostaną zaksięgowane na koncie Sprzedającego w ciągu 24 godzin, zamówienie zostanie anulowane. 

2.3. Realizacja zamówień Kupującego możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą - za dodatkową opłatą.

2.4. Informacje dotyczące Towarów podane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.5. Aktualne ceny Towarów podane są na stronach internetowych Sklepu zawierają podatek od towarów i usług VAT. Z zastrzeżeniem ust. 2.6 poniżej, cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

2.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

2.6.1 Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.6.2. Zmiany cen nie obowiązują w przypadku zamówień już przyjętych do realizacji.

2.7. Do cen sprzedaży Towarów Sprzedający dolicza koszt dostarczenia Towaru do Kupującego, zgodnie z cennikiem usług pocztowych/kurierskich na terenie RP, podanym na stronie WWW Sklepu.


ARTYKUŁ 3. REJESTRACJA W BAZIE KLIENTÓW

3.1. Rejestracja Użytkownika w bazie danych Sklepu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie WWW Sklepu.

3.2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane zawarte w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

3.3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


ARTYKUŁ 4. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

4.1. Administratorem danych jest Mennica Małopolska.

4.2. Mennica Małopolska  zapewnia bezpieczeństwo danych swoich Użytkowników.

4.3. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w celu realizacji zamówień na Towary oraz w celach archiwizacyjnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4.4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane również w celu marketingu własnych produktów i usług. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych na skutek czego jego dane nie będą przetwarzane.

4.5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania poprzez uprawnienia dostępowe realizowane w profilu Użytkownika.

4.6. Adres poczty elektronicznej Kupującego jest wykorzystywany w celu przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera. Kupujący ma możliwość rezygnacji z newslettera w każdej chwili poprzez zmianę ustawień Użytkownika.

4.7. Sprzedający zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Użytkowników danych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

4.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia zamówienia i zakupu Towaru.


ARTYKUŁ 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA ORAZ PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI

5.1. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na określonym koncie Użytkownika wpisując login i hasło.

5.2. Złożone zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest przyjęciem oferty zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę.

5.3. W terminie 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia Sprzedający potwierdza elektronicznie przyjęcie zamówienia do realizacji. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta). Zamówienie zostanie wówczas potwierdzone najpóźniej następnego dnia roboczego. Potwierdzając przyjęcie zamówienia do realizacji Sprzedający podaje Kupującemu numer zamówienia i wartość zamówienia, w tym koszty transportu.

5.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, jeżeli:

a) dane podane przez Kupującego w formularzu zamówienia będą niepełne lub nieprawidłowe, a także gdy osoba składająca zamówienie nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu;

b) Kupujący nie dokonał zapłaty za Towar zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.7. Dostępne są następujące formy płatności za kupiony Towar:

a) płatność on Line za pośrednictwem  serwisu Dotpay

b) za pomocą przelewu bankowego na konto Mennica Małopolska

c) gotówką w punkcie przy ul. Rakowickiej 10B  w Krakowie

5.8.Przelewy internetowe są obsługiwane przez serwis Dotpay, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji. Dane Kupującego realizującego płatność poprzez serwis Dotpay są przekazywane bezpośrednio do serwisu Dotpay z pominięciem Sklepu.

5.9. Płatności internetowe obciążone są dodatkową, pobieraną przez bank opłatą w wysokości 2% zamówienia. Opłata ta jest doliczana do wartości towaru. Informacja o nałożonej opłacie znajduje się w formularzu zamówienia.


ARTYKUŁ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji w trybie określonym Artykule 5 niniejszego Regulaminu oraz dokonania przez Kupującego zapłaty ceny za Towar oraz ewentualnych koszt przesyłki wskazanych w tym potwierdzeniu, zamówienie zostanie zrealizowane według następujących zasad:

a) w przypadku zamówienia standardowego wysyłka następuje do 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego 

b) w przypadku zamówienia z dłuższym terminem dostawy wysyłka następuje do 14, 30 lub 45 dni od dnia zaksięgowania pieniędzy na koncie, zgodnie ze specyfikacją zamówionego produktu

6.2. Powyższe terminy mogą ulec przedłużeniu, gdy termin realizacji przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta). Zamówienie zostanie wówczas zrealizowane najpóźniej następnego dnia roboczego.

6.3. Należność za Towar obejmuje jego cenę oraz koszt przesyłki zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.4. Zapłata za zamówiony Towar oraz koszty przesyłki może nastąpić w takiej formie, jaka podawana jest podczas procesu zamawiania Towaru na stronie internetowej.

6.5. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Kupującego, na krajowy adres podany przez Kupującego, za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex lub UPS, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ramach usługi Paczka Extra 24 lub Kupujący dokonuje odbioru osobistego Towaru w punkcie odbioru: Kraków ul. Rakowicka 10B, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16.


ARTYKUŁ 7. Ustawowe wyłączenie uprawnienia do zwrotu towaru zamówionego na odległość

7.1. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący nie może odstąpić od zawartej umowy  z uwagi na fakt, iż zamówienie dotyczy produktu, za który cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym. W związku z czym prosimy o dokonywanie rozważnych zakupów.

ARTYKUŁ 8. REKLAMACJE

8.1. Sprzedający sprzedaje na rzecz Kupującego Towar wskazany przez niego w zamówieniu, zgodny z opisem Towaru zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.

8.2. Ewentualne reklamacje dotyczące nabytego Towaru mogą być składane przez Kupującego pisemnie wraz z jednoczesnym dostarczeniem reklamowanego towaru, do siedziby Sprzedającego na adres wskazany w pkt 8.8.4 poniżej.

8.3. W przypadku złożenia reklamacji nie dotyczącej wad jakościowych towaru, Kupujący nie ma obowiązku dostarczenia do siedziby Sprzedającego reklamowanego Towaru, natomiast w złożonej reklamacji powinien dokonać opisu okoliczności związanych z nieprawidłową realizacją złożonego zamówienia.

8.4. Składając reklamację Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy. Termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia dostarczenia do siedziby Sprzedającego reklamowanego Towaru.

8.5. Z zastrzeżeniem postanowień określonych w pkt 8.6 reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres Kupującego podany w bazie użytkowników lub pisemnie na adres korespondencyjny.

8.6. Wszelkie wątpliwości i zapytania dotyczące Towarów oraz związane z realizacją zamówienia powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe:

8.6.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : sklep@mennicamalopolska.pl

8.6.3. telefonicznie na numer: +48 575 900 073

8.6.4 pisemnie na adres : Mennica Małopolska ul. Rakowicka 10B, 31-511 Kraków


ARTYKUŁ 9. REGULAMIN

9.1. Kupującego obowiązuje regulamin z chwili złożenia zamówienia.

 

ARTYKUŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego.